Heritage and religious places

Jain Vishva Bharati
Sukhdev Ashram
Digambar Jain Bada Mandir
Kabutarkhana
Valour of Narsingh ji
Valour of Amarkot Shaheed
Ramanand Goushala
Adinath Mandir
Chandrasagar smarak Mandir
Shantinath Mandir
Charbhujanath Mandir
Sadhvi Pannaji ki Samadhi
Neelkanth Mahadev Mandir
Karant Balaji
Vir Balaji Mandir
Hanuman Mandir
Umarshah Gaji Dargah
Acharya Tulsi’s Birth Place (2nd patty)
Arya Samaj Mandir